Fundatia JURAN
 
EFQM

 
Modelul românesc al excelentei în afaceri

MODELUL ROMÂNESC AL EXCELENŢEI IN AFACERI – specific Premiului Român pentru Calitate este similar conceptual şi funcţional “Modelului european al excelenţei în afaceri” utilizat de organizaţia EFQM (European Foundation for Quality Management), în scopul evaluării candidaţilor la Premiul European pentru Calitate.

MODELUL ROMÂNESC AL EXCELENŢEI IN AFACERI este reprezentat de cele nouă criterii esenţiale ale Premiului Român pentru Calitate .

Principalele obiective ale Premiului Român pentru Calitate .sunt următoarele:
                      A. Orientarea şi concentrarea atenţiei managerilor şi angajaţilor din organizaţiile româneşti – în mod cât mai pertinent şi eficient – asupra activităţilor implicate de implementarea Managementului Total al Calităţii (MTC/ TQM), precum şi asupra rolului benefic al MTC/ TQM
B. Impulsionarea întreprinderilor şi a persoanelor fizice în sensul dezvoltării preocupărilor lor pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii
                      C. Demonstrarea rezultatelor benefice ce se pot obţine - în toate aspectele activităţilor unei organizaţii - prin implementarea principiilor MTC/ TQM

Cele nouă criterii esenţiale ale Premiului Român pentru Calitate şi ponderile lor (pe ansamblul evaluării) sunt următoarele:

 • FACTORI DETERMINANŢI (CUM s-a obţinut ?)

1. Leadership (10%)
2. Strategie şi planificare (8%)
3. Managementul personalului (9%)
4. Resurse (9%)
5. Sisteme de calitate + Procese (14%)

 • REZULTATE (CE s-a obţinut ?)

6. Satisfacţia clienţilor (20%)
7. Satisfacţia personalului (9%)
8. Impactul asupra societăţii (6%)
9. Rezultatele afacerii (15%)

Fiecare din aceste criterii conţine un număr variabil de subcriterii al căror grad de realizare este evaluat de evaluatori special calificaţi (denumiţi şi „asesori”), pentru fiecare candidat la Premiu.

Constatările acestora fac obiectul unui Raport de evaluare care se predă fiecărui candidat şi reprezintă o valoare intrinsecă importantă (fiind echivalentă unui costisitor Raport de audit) întrucât,pe baza lui, candidatul îşi poate îmbunătăţi substanţial performanţele…

model_clip_image002.gif
         Logica fundamentală a acestui model - aplicat începând din anul 2000 pentru evaluarea candidaţilor la Premiul Român pentru Calitate - este următoarea: rezultate excepţionale în afaceri, caracterizate prin satisfacţia/ mulţumirea clienţilor şi a angajaţilor, printr-un impact aşteptat asupra societăţii şi printr-un efect pozitiv asupra organizaţiei, se vor obţine numai printr-un management capabil să inspire, să sprijine şi să stimuleze o cultură a organizaţiei specifică Managementului Total al Calităţii, orientând în mod adecvat angajaţii şi asigurând, printr-o strategie şi o planificare adecvate, un management corespunzător al resurselor şi proceselor.
         Definiţiile criteriilor şi subcriteriilor precum şi valorile ponderilor aferente sunt precizate în continuare.

(1) LEADERSHIP
            Acest criteriu se referă la modul în care liderii organizaţiei concep şi facilitează realizarea misiunii şi viziunii acesteia, dezvoltă sistemul de valori necesare pentru succesul orga­ni­za­ţiei pe termen lung şi le implementează prin acţiuni şi com­por­tamente adecvate, dar şi se implică personal în asigurarea dezvoltării şi implementării sistemului de mana­ge­ment al orga­nizaţiei.

 • Subcriterii:

1a.  Liderii dezvoltă misiunea, viziunea şi sistemul de valori ale or­ga­nizaţiei şi joacă rolul de modele ale culturii excelenţei (25%).
1b.  Liderii se implică personal în asigurarea dezvoltării, implemen­tă­rii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al organizaţiei (25%).
1c.  Liderii se implică în relaţiile cu clienţii, partenerii şi reprezen­tan­ţii societăţii (25%).
1d.  Liderii motivează şi sprijină personalul organizaţiei, recu­nos­­cându-i meritele (25%).
OBSERVAŢII:
          - "Sistemul de management" reprezintă cadrul proceselor şi proce­durilor utilizate pentru a asigura funcţionarea orga­ni­zaţiei la nivelul necesar pentru realizarea obiectivelor sale.
          - Performanţele organizaţiei ca şi cele ale grupurilor şi persoa­ne­lor acesteia depind în mod decisiv de calitatea sistemului de management al organizaţiei.
          - Toţi managerii unei organizaţii sunt şi lideri, dar termenul "lider" este mai cuprinzător, fiind utilizat şi în alt context (de exemplu la organizaţii non-profit, partide politice, sindicate, etc.)
          -  A se vedea conceptul LEADERSHIP & CONSTANŢA SCOPULUI URMĂRIT.

(2) POLITICĂ ŞI STRATEGIE
           Acest criteriu se referă la modul în care organizaţia îşi implementează misiunea şi viziunea, printr-o strategie clar concentrată asupra tuturor părţilor interesate şi sprijinită de politici, planuri, obiective, valori-ţintă şi procese adecvate.

 • Subcriterii:
    2a. Politica şi strategia se bazează pe necesităţile şi aştep­tă­ri­le actuale şi viitoare ale părţilor interesate (20%).
    2b.  Politica şi strategia se bazează pe informaţii provenind din evaluările performanţelor obţinute, din cercetare, instruire şi alte activităţi în care se manifestă creativitatea (20%).
2c.  Politica şi strategia sunt elaborate, analizate şi actualizate (20%).
    2d.  Politica şi strategia sunt desfăşurate în cadrul organizaţiei prin intermediul unor procese-cheie (20%).
2e.  Politica şi strategia sunt comunicate şi implementate (20%).
OBSERVAŢII:
             - A se vedea conceptele ORIENTAREA ASUPRA RE­ZUL­TA­TELOR, LEADERSHIP & CONSTANŢA SCOPU­LUI URMĂ­RIT, MANAGEMENT PRIN PROCESE ŞI FAPTE
            - "Politica" unei organizaţii (într-un anumit domeniu: produs, preţ, calitate, piaţă, personal, etc.) reprezintă "codul de con­duită" al organizaţiei, în domeniul respectiv, aşa cum este el exprimat oficial de managementul de vârf al organi­za­ţiei.
            - "Strategia" unei organizaţii reprezintă modul (stabilit de mana­gerii de vârf ai acesteia) în care organizaţia îşi implemen­tea­ză politica, în scopul realizării obiectivelor.
            - Unui obiectiv îi pot corespunde mai multe politici posibile, iar unei politici, mai multe strategii posibile. Se pune problema evaluării comparative a politicilor şi stra­te­­gi­i­lor posibile, în scopul stabilirii politicii şi strategiei op­ti­me.

(3) PERSONALUL
            Acest criteriu se referă la modul în care organizaţia asigură managementul/ gestionarea, dezvoltarea şi utilizarea cunoş­tin­ţelor şi întregului potenţial al personalului său, - atât la nivel individual şi de echipă, cât şi pe ansamblul organizaţiei -, precum şi modul în care ea îşi planifică aceste activităţi pentru a sprijini propria politică şi propria strategie, precum şi pentru a asigura funcţio­na­rea efectivă a propriilor procese.

 • Subcriterii:

      3a.  Resursele umane (personalul) sunt planificate, gestionate şi ameliorate (20%).
      3b. Cunoştinţele şi competenţele personalului sunt identificate, dezvoltate şi susţinute (20%).
      3c. Personalul este implicat şi lucrează în condiţii de empowerment (20%).
      3d. Personalul şi organizaţia comunică prin dialog (20%).
      3e. Personalul este recompensat, i se recunosc meritele şi se ţine cont de problemele şi opiniile sale (20%).
OBSERVAŢII:
        - A se vedea conceptele: DEZVOLTAREA ŞI IMPLICAREA PERSONALULUI; INSTRUIRE, INOVARE ŞI ÎMBUNĂ­TĂŢI­RE CONTINUE.
        - Acest criteriu reprezintă "cauza" pentru criteriul 7 ("efect") "Rezultate privind personalul"
        - Resursele umane sunt considerate a fi cele mai impor­tan­te şi valoroase resurse ale oricărei organizaţii.

(4) PARTENERIATE ŞI RESURSE
             Acest criteriu se referă la modul în care organizaţia asigură planificarea şi managementul/ gestionarea parteneriatelor sale externe şi resurselor sale interne, în scopul sprijinirii propriei politici şi propriei strategii, precum şi al asigurării efec­ti­vităţii pro­pri­i­lor sale procese.

 • Subcriterii:

      4a. Parteneriatele externe sunt gestionate (20%).
      4b. Resursele financiare sunt gestionate (20%).
      4c. Clădirile, echipamentele şi materialele sunt gestionate (20%).
      4d. Tehnologiile sunt gestionate (20%).
      4e. Informaţiile şi cunoştinţele sunt gestionate (20%).
OBSERVAŢII:
           - Resursele proceselor (tehnologice şi administrative) ale unei organizaţii pot fi: umane, materiale, financiare, infor­ma­ţionale, ener­­ge­ti­ce. Acest criteriu se referă la modul de gestionare a resur­se­lor financiare, materiale şi informa­ţio­na­le, în scopul economisirii lor şi al utilizării lor raţionale.
            - De modul în care sunt gestionate resursele depinde însăşi eficienţa proceselor şi a organizaţiei (a se vedea conceptul MANA­GE­MEN­TUL PRIN PROCESE ŞI FAPTE).
            - Parteneriatele şi partenerii sunt considerate similare resur­se­lor (a se vedea conceptul DEZVOLTAREA PERSO­NA­LU­LUI).
            - Resursele umane au fost avute în vedere la criteriul precedent

(5) PROCESE
            Acest criteriu se referă la modul în care organizaţia îşi proiec­tea­ză, gestionează şi îmbunătăţeşte propriile procese, în scopul sprijinirii propriei politici şi propriei strategii şi al sa­tis­facerii pe deplin a clienţilor şi a celorlalte părţi interesate, prin crearea de valoare adăugată, tot mai importantă, pentru ei.

 • Subcriterii:

    5a. Procesele sunt proiectate şi gestionate în mod sistematic (20%).
    5b. Procesele sunt îmbunătăţite, în funcţie de necesităţi, utilizând inovarea, pentru a satisface pe deplin clienţii şi celelalte părţi interesate, prin crearea de valoare adăugată, tot mai importantă pentru ei (20%).
   5c. Produsele şi serviciile sunt proiectate şi dezvoltate pe baza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor (20%).
   5d. Produselor şi serviciilor li se asigură asistenţă post-vân­za­re necesare după realizarea şi comercializarea lor (20%).
     5e. Relaţiile cu clienţii sunt gestionate şi consolidate (20%).
OBSERVAŢII:
       - Acest criteriu este cel mai important (14%) din categoria criteriilor referitoare la "Factorii determinanţi" (50%).
       - Cerinţele subcriteriilor sale sunt, în mare măsură, aco­pe­rite de cerinţele similare ale standardelor ISO 9000.
       - Obiectivul creării de valoare adăugată tot mai importantă (pentru clienţi şi celelalte părţi interesate) este esenţial!

(6) REZULTATE PRIVIND CLIENŢII
       Acest criteriu se referă la ceea ce organizaţia a realizat cu privire la clienţii săi externi.

 • Subcriterii:

6a. Măsurări ale percepţiei (75%).
6b. Indicatori de performanţă (25%).
OBSERVAŢII:
       - Acesta este criteriul cu ponderea cea mai mare (20%) pe ansam­blul criteriilor.

(7) REZULTATE PRIVIND PERSONALUL
         Acest criteriu se referă la ceea ce organizaţia a realizat cu privire la personalul său.

 • Subcriterii:

7a. Măsurări ale percepţiei (75%).
7b. Indicatori de performanţă (25%).
OBSERVAŢII:
        - Acest criteriu este de corelat cu criteriul-cauză nr.3 (PER­SO­­NA­LUL)

(8) REZULTATE PRIVIND SOCIETATEA
          Acest criteriu se referă la ceea ce organizaţia a realizat cu pri­vire la societatea locală, naţională sau internaţională (după caz).

 • Subcriterii:

8a. Măsurări ale percepţiei (75%).
      8b. Indicatori de performanţă (25%).
OBSERVAŢII:
       - În contextul PEC, conform definiţiei EFQM, prin "societate" se înţeleg toţi cei care sunt - sau cred că sunt - afectaţi de funcţio­na­rea şi rezultatele organizaţiei, cu excepţia perso­na­lului, clienţilor şi a partenerilor.

(9) REZULTATE PRIVIND PERFORMANŢELE ESENŢIALE
         Acest criteriu se referă la ceea ce organizaţia a realizat cu pri­vi­re la performanţele sale planificate.

 • Subcriterii:

9a. Rezultate referitoare la performanţele esenţiale (50%).
9b. Indicatori referitori la performanţele esenţiale (50%).
OBSERVAŢII:
      - Aceste performanţe sunt, în special, cele financiare (de exemplu: costuri, cifră de afaceri, profit, rata creşterii profi­tu­lui, etc.), dar se referă şi la performanţe de alt tip (de exemplu: productivitatea muncii, rata defectelor, etc.).
      - În economia planificată centralizat, doar aceste perfor­man­ţe contau (pentru îndeplinirea şi depăşirea planului, "întrecerile socialiste", etc.). În cadrul PEC, aceste perfor­man­ţe reprezintă unul din cele 9 criterii şi au o pon­de­re de doar 14% (pe ansamblul criteriilor).

 
   
Acasa | Contact
Copyright © 2011. Toate drepturile rezervate