Fundatia JURAN
 
EFQM

 
Statutul Fundaţiei „Premiul Român pentru Calitate – J.M.JURAN”

Cap. I  Denumirea, forma juridică, durata, sediul
Art.1 Denumirea fundaţiei este „Premiul Român pentru Calitate J.M.JURAN”, denumită prescurtat în cele ce urmează Fundaţia „PRC-JMJ”.
Art.2 Fundaţia „PRC-JMJ”,este o organizaţie independentă, neguvernamentală, apolitică, cu activitate non profit, care acţionează în beneficiul comunitar al societăţii româneşti.
Fundaţia „PRC–JMJ” este persoană juridică română de interes general. Personalitatea juridică a Fundaţiei „PRC–JMJ” a fost acordată, prin sentinţa Civilă nr. 538 din 02.11.1999 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a civilă. Fundaţia îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei Guvernului  României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 „cu privire la asociaţii şi fundaţii”, aprobată şi modificată de Legea 246/2005 şi a prevederilor prezentului statut.
Art.3 Lista membrilor fondatori ai fundaţiei „PRC-JMJ” cu datele lor de identificare, este prezentată în anexă la prezentul statut.
Art.4 Fundaţia „PRC-JMJ” are sediul în Bucureşti, str. Octavian Goga nr. 2, sector 3.
Art.5  Durata de funcţionare a fundaţiei este nelimitată.

Cap. IIObiectul de activitate al fundaţiei
Art.6  Obiectivul principal al fundaţiei „PRC-JMJ” constă în stimularea organizaţiilor economice, a organizaţiilor din învăţământ şi din sectorul cercetare-dezvoltare, a diverselor organizaţii din sectorul public, privat sau aparţinând societăţii civile din România, în vederea aplicării celor mai eficiente metode de management şi în particular de management al calităţii şi validarea nivelurilor de excelenţă managerială atinse de acestea.
Art.7 Principalul instrument, prin intermediul căruia Fundaţia „PRC-JMJ” urmăreşte realizarea acestui obiectiv, constă în instituirea, administrarea şi acordarea periodică, la nivel naţional a „Premiului Român pentru Calitate –J.M.Juran”.
Art.8 În vederea îndeplinirii prevederilor de la art. 7, Fundaţia „PRC-JMJ” poate colabora cu asociaţii, instituţii şi personalităţi recunoscute în domeniul managementului calităţii, din ţară şi străinătate.
În mod deosebit se va urmări colaborarea în probleme ştiinţifico-tehnice de interes comun cu ministerele economice şi cele însărcinate cu coordonarea educaţiei şi cercetării, Academia Română, cu instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, alte organizaţii şi instituţii guvernamentale, cu patronatele, cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România, asociaţii profesionale inginereşti, ale economiştilor şi ale altor categorii de profesionişti, interesaţi în problemele promovării managementului performant.
Desfăşoară activitate de proiectare-cercetare în vederea realizării obiectivelor fundaţiei.
Fundaţia „PRC-JMJ”, îşi va consolida calitatea de membru al European Foundation for Quality Management – Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii (EFQM), organizaţie internaţională care coordonează şi administrează „Premiul European al Calităţii”, asigurând un permanent schimb bilateral de informaţii cu aceasta.
Art.9 Activitatea privind acordarea la nivel naţional a „Premiului Român pentru Calitate –J.M.Juran” are caracter economico-social, fundaţia stabilind ca obiectiv prioritar, obţinerea recunoaşterii de către Guvernul României, a statutului de fundaţie de utilitate publică.

Cap.IIIOrganizarea şi funcţionarea fundaţiei
Art.10 Organele de conducere ale fundaţiei sunt:

 • a)     Consiliul director,
 • b)     Cenzorul

Art.11 Consiliul director este compus din 3 membri, desemnaţi prin vot de către cei 11 membri fondatori, pentru un mandat de 3 ani. Membrii Consiliului director pot fi realeşi pentru un nou mandat.
Art.12 Consiliul director este condus de un Preşedinte şi de un Vicepreşedinte, aleşi de către Consiliul director, dintre membrii săi.
Preşedintele reprezintă juridic şi protocolar fundaţia.
Art.13 Membrii Consiliului director trebuie să fie aleşi din rândul reprezentanţilor organizaţiilor fondatoare. Nu pot fi membri ai Consiliului director, reprezentanţii unor fondatori a căror activitate, sub orice formă, poate constitui un potenţial conflict de interese, cu interesele şi obiectivele fundaţiei, conform ordonanţei nr. 26 din 30.01.2000, art.29 al.(4).
Art.14 Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectului de activitate al fundaţiei, îndeplinind următoarele atribuţii:

 • a)     stabileşte şi aprobă strategia, politicile şi programele fundaţiei;
 • b)     aprobă organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare al fundaţiei, componenţa nominală a juriilor, regulamentele şi procedurile de evaluare, jurizare şi validare a propunerilor juriilor;
 • c)      dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; numeşte şi aprobă bilanţurile anuale, contul de venituri şi cheltuieli şi proiectului bugetului  pentru anul următor de activitate , conform legii ;
 • d)     aprobă indemnizaţiile acordate cenzorului, premiile acordate angajaţilor fundaţiei pentru realizări deosebite;
 • e)     numeşte şi revocă membrii Comisiei de apel în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice, referitoare la acordarea premiilor fundaţiei;
 • f)        validează prin consens deciziile juriului privind acordarea „Premiului Român pentru Calitate –J.M.Juran”;
 • g)       aprobă înfiinţarea de filiale ale fundaţiei;
 • h)       aprobă încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
 • i)        propune modificarea statutului fundaţiei;
 • j)        aprobă salariile personalului angajat permanent sau temporar al fundaţiei
 • k)       îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de către procedurile fundaţiei.

Art.15 Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului director pot primi indemnizaţii.
Art.16 Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru şi în şedinţe extraordinare, de câte ori este nevoie.
Art.17 Consiliul director se convoacă de către Preşedinte sau, din însărcinarea acestuia, de către Vicepreşedinte, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. Convocarea cuprinde ordinea de zi preliminară, ziua, ora şi locul unde urmează să aibă loc întrunirea.
Art.18 Hotărârile Consiliului director se iau cu majoritate simplă, cu excepţia hotărârilor privind validarea acordării „Premiului Român pentru Calitate – J.M.Juran” care se adoptă prin consens.
Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. În cazuri de excepţie, când un membru al Consiliului director nu poate participa la o şedinţă a Consiliului director, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare unui alt membru al Consiliului director.
Hotărârile Consiliului director se consemnează într-un registru special constituit.
Art.19 Comisia de apel se constituie, de la caz la caz, din trei membri numiţi de Consiliul director din  rândul unor personalităţi independente, recunoscute pentru preocupările lor în domeniul managementului calităţii. Comisia de apel analizează contestaţiile referitoare la deciziile privind evaluarea şi jurizarea şi propune soluţii Consiliului director.
Art.20 În cadrul fundaţiei se constituie un Consiliu de supraveghere (Consiliu etic), din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor câştigătoare ale Trofeului Român pentru calitate J.M.JURAN, în scopul de a veghea la respectarea principiilor deontologice de către toţi cei împlicaţi în procesarea dosarelor de candidatură şi în luarea deciziilor, cât şi pentru sprijinirea fundaţiei.
Art.21 Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare se asigura independenţa exercitării funcţiilor „reglementare”, „evaluare” şi „jurizare” în cadrul fundaţiei. Regulile generale privind funcţionarea Consiliului director, se stabilesc prin Regulamentul intern de funcţionare a Consiliului director, aprobat de către acesta prin consens.

Cap.IV: Patrimoniul şi veniturile fundaţiei
Art.22 Patrimoniul iniţial al Fundaţiei „PRC-JMJ” este constituit din suma de 11.000.000 lei, (1100 RON) reprezentând aport în numerar, în părţi egale, al fiecărui membru fondator.
Art.23 Patrimoniul poate fi mărit prin contribuţii în numerar şi în natură sub formă de donaţii şi legate de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, ca şi din veniturile proprii ale fundaţiei.
Art.24 Veniturile fundaţiei provin din:
a) Activitatea legată de administrarea, la nivel naţional, a Premiului Român pentru Calitate – J.M.Juran, constă din:

 • donaţii, sponsorizări şi legate;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;
 • ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din surse externe;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri, provenite din activitatea fără scop lucrativ, inclusiv sumele care se încasează de la participanţii la competiţiile pentru obţinerea „Premiului Român pentru Calitate – J.M.Juran” reprezentând taxele de candidatură, de formare şi perfecţionare a autoevaluatorilor şi de asistenţă acordată câştigătorilor, pentru valorificarea concluziilor rapoartelor de feed-back, pentru implementarea unor metode moderne de management promovate pe plan mondial, etc;

b)     Activităţi economice directe, care prezintă un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu obiectivele principale ale fundaţiei, cum ar fi:

 • editarea, publicarea şi difuzarea de documentaţie tehnică-economică, reviste, cărţi, materiale promoţionale etc., referitoare la activităţile specifice derulate de către fundaţie;
 • organizarea de seminarii, colocvii, conferinţe, în legătură cu obiectivele fundaţiei, ca şi a unor programe de instruire, formare şi perfecţionare a specialiştilor implicaţi în acţiunile ce decurg din administrarea şi gestionarea „Premiului Român pentru Calitate –J.M.Juran”, ca şi din acţiunile similare desfăşurate pentru promovarea metodelor manageriale dezvoltate în cadrul EFQM;
 • alte activităţi de valorificare a evaluărilor efectuate pe baza metodologiilor fundaţiei;
 • taxe de licenţă provenite din acordarea dreptului de folosinţă a unor metodologii al căror drept de proprietate intelectuală sau de gestionare aparţin fundaţiei;
 • alte venituri din activităţi economice directe sau din alte surse prevăzute de lege.

Art.25 Donaţiile, legatele şi alte contribuţii pot fi valorice, bunuri, drepturi de autor, titluri de credite ş.a. şi vor fi înscrise într-un registru special.
Art.26 Donaţiile primite în favoarea fundaţiei trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele fundaţiei şi sunt supuse acceptării de către Consiliul director.

Cap.V:  Controlul gestiunii fundaţiei
Art.27 Controlul gestiunii fundaţiei se exercită de un cenzor numit de Consiliul director, conform reglementărilor în vigoare.
Art.28 Cenzorul gestiunii fundaţiei verifică executarea bugetului, operaţiunile financiar-contabile şi supraveghează regularitatea evidenţelor, prezentând în Consiliul director, cel puţin o dată pe an, raportul său.

Cap.VIDispoziţii finale
Art.29 Fundaţia „PRC-JMJ” se poate afilia sau poate coopera cu organizaţii internaţionale ce au scopuri şi obiective similare, în baza hotărârii Consiliului director, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.30  Dizolvarea şi lichidarea fundaţiei „Premiul Român pentru Calitate –J.M.Juran” se pot face prin decizia fondatorilor, ca urmare a încetării activităţii fundaţiei, prin dispariţia obiectului de activitate al fundaţiei sau conform legii. În cazul dizolvării fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător, printr-o procedură stabilită de consiliul director al fundaţiei.
Art.31 Calitatea de fondator al fundaţiei „Premiul Român pentru Calitate –J.M.Juran” este netransmisibilă.
Membrii fondatori ai fundaţiei pot să se retragă, cu condiţia să comunice în scris hotărârea lor Consiliului director, cu cel puţin 3 luni înainte.
Membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului.
Prezentul statut a fost aprobat în şedinţa fondatorilor fundaţiei din data de 28 iunie 2005, ţinută în Bucureşti, ale cărei dezbateri au fost consemnate în „Hotărârea Consiliului director” prevăzută cu semnăturile olografe ale tuturor participanţilor.

 
   
Acasa | Contact
Copyright © 2011. Toate drepturile rezervate